Regulamin Konferencji Make your team excellent

 

§1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Regulamin obowiązuje od dnia 2 stycznia 2023 r.
 2. Osobą kontaktową ze strony Dream Employer Hub Sp. z o.o. we wszelkich sprawa związanych z Konferencją Make your team excellent jest Joanna Makolus, e-mail: jm@dreamemployer.pl
 3. Najważniejsze pojęcia oraz pojęcia dodatkowe to:
 • Konferencja Make your team excellent, której dotyczy niniejszy Regulamin;
 • Organizator Konferencji Make your team excellent: Dream Employer Hub sp. z o.o., ul. Grochowska 200/46, 04-357 Warszawa, NIP  1133057778, REGON  521932743
 • Polityka Prywatności i Polityka Cookies Konferencji Dream Employer Summit – określa sposób przetwarzania danych, w tym przesyłania Notyfikacji. Polityka Prywatności Konferencji Evention jest dostępna pod adresem https://dreamemployerpolityka-prywatnosci/
 • Regulamin – Regulamin Konferencji organizowanych przez Dream Employer Hub sp. z o.o.;
 • Uczestnik / Ty – osoba fizyczna, która zawarła Umowę z Organizatorem w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą albo wykonywanym zawodem;
 • Umowa – umowa o udział i przeprowadzenie Wydarzenia zawarta pomiędzy Nabywcą i Organizatorem w momencie potwierdzenia Rejestracji na zasadach określonych w Regulaminie;
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w wydarzeniach online organizowane przez Dream Employer Hub sp. z o.o.
 2. Każdy Uczestnik jest obowiązany do zapoznania się z Regulaminem, a rejestrując się potwierdza zapoznanie się z niniejszym Regulaminem

 

§2.

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONFERENCJI Make your team excellent

 1. Konferencja Make your team excellent jest skierowana do ograniczonego kręgu Użytkowników, którzy zostali prawidłowo zarejestrowani i wnieśli wymaganą opłatę.
 2. Liczba Uczestników Konferencji Make your team excellent jest ograniczona.
 3. Konferencja Make your team excellent jest Konferencją organizowaną w trybie stacjonarnym i webinarium dostępnego online na żywo do wyboru, zgodnie z terminem dostępnym na stronie https://konferencja.dreamemployer.pl/
 4. Na Konferencję obowiązuje wyłącznie Rejestracja online za pomocą formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie https://konferencja.dreamemployer.pl/rejestracja
 5. Rejestracja online możliwa jest wyłącznie do dnia 10 października lub do wyczerpania miejsc. Po tej dacie Rejestracja online nie będzie możliwa. W szczególnych przypadkach prosimy o kontakt z osobą dedykowaną do kontaktu w Dream Employer HUB i indywidualne uzgodnienie warunków uczestnictwa w Konferencji Make your team excellent.
 6. W Konferencji Make your team excellent można wziąć udział wyłącznie w dacie i godzinach określonych na stronie wydarzenia.
 7. Zdalny udział w Konferencji Dream Employer Summit jest możliwy z dowolnej lokalizacji Uczestnika, w której Uczestnik posiada odpowiednie warunki techniczne określone w Regulaminie. Za zapewnienie odpowiedniej lokalizacji odpowiada Uczestnik.
 8. Dream Employer sp. z o.o.  zapewnia lokalizację Uczestnikom stacjonarnym Konferencji Dream Employer Summit.
 9. Konferencja Dream Employer Summit obejmuje swoim zakresem:

9.1. przeprowadzenie Konferencji Dream Employer Summit

9.2. udział Prelegentów (głosu/głosu oraz wizji);

9.3. projekcję prezentacji multimedialnych Konferencji Dream Employer Summit;

9.4. możliwość udziału w dyskusjach i zadawania pytań z użyciem czatu (głosu / głosu i wizerunku) podczas konferencji;

9.5. dostępność prezentacji udostępnionych przez Prelegentów za ich zgodą;

9.6. dostępność nagrania Konferencji Dream Employer Summit przez 30 dni od jej przeprowadzenia;

 1. aktualna Lista Partnerów Konferencji Dream Employer Summit znajduje się na stronie konferencji pod adresem https://konferencja.dreamemployer.pl/partnerzy/partnerzy
 2. aktualna lista prelegentów jest dostępna na stronie wydarzenia https://konferencja.dreamemployer.pl/prelegenci.

 

§3.

DODATKOWE WYMAGANIA TECHNICZNE

 

 1. Konferencja Make your team excellent odbywa się z użyciem narzędzi online dla uczestników w trybie zdalnym i stacjonarnie dla uczestników wybierających tę opcję.
 2. Logowanie do Konferencja Make your team excellent jest możliwe przez przeglądarkę internetową z użyciem linku dostępowego wysyłanego na podany przez Uczestnika adres.
 3. Narzędzie, z użyciem którego będzie przeprowadzana Make your team excellent może ulec zmianie, o czym w przypadku, gdyby zmiana ta była znaczącej wagi, Dream Eemployer Hub sp. z o.o poinformuje Uczestników najpóźniej 7 dni przed Konferencją Make your team excellent. W przypadku, gdy Uczestnik zostanie poinformowany o zmianie narzędzia IT w terminie późniejszym przysługuje mu prawo do rozwiązania Umowy w terminie 3 dni bez ponoszenia kosztów.
 4. Link do logowania zostanie przesłany Uczestnikom najpóźniej w przeddzień Konferencji Make your team excellent, a uczestnikom stacjonarnym instrukcja dotarcia na miejsce konferencji.
 5. Uczestnik zdalny jest odpowiedzialny za zapewnienie warunków technicznych udziału w Konferencji Make your team excellent określonych w Regulaminie oraz zalogowanie się do Konferencji Make your team excellent z odpowiednim wyprzedzeniem pozwalającym na ewentualne usunięcie problemów technicznych po stronie Uczestnika.
 6. Dream Employer Hub sp. z o.o. dołoży wszelkich starań, aby w razie problemów z logowaniem do Konferencji Make your team excellent po stronie Uczestnika służyć mu radą i pomocą, jednak organizator nie zapewnia pomocy technicznej dla Uczestników.
 7. Niezależnie od organizatora, korzystanie przez Uczestników z wybranego narzędzia/software’u wiąże się z koniecznością zapoznania się i akceptacji warunków świadczenia usługi przez jego dostawcę.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za warunki oraz prawidłowość świadczenia usług przez dostawców narzędzi IT po stronie Uczestnika.

 

§4.

CENA ZA UDZIAŁ

 

 1. Udział w Konferencji Make your team excellent jest płatny.
 2. Aktualny cennik znajduje się na stronie wydarzenia pod adresem https://konferencja.dreamemployer.pl/rejestracja.
 3. Po uiszczeniu opłaty za udział w Konferencji Make your team excellent, a nie później niż dzień przed wydarzeniem, Uczestnik otrzyma dostęp do konferencji lub szczegółowe informacje o miejscu wydarzenia i rejestracji na miejscu.

 

§5.

REZYGNACJA z Konferencji Make your team excellent

 1. Uczestnik ma prawo zrezygnować z uczestnictwa z Konferencji Make your team excellent:

1.1. bez ponoszenia kosztów do 21 dni przed wydarzeniem

1.2. od 20 dni do 14 dni przysługuje 50% zwrot kosztów

 1. 3. w przypadku doręczenia Organizatorowi oświadczenia o rezygnacji na 13 (trzynaście) lub mniej dni przed wyznaczoną datą Konferencji Make your team excellent, zwrot uiszczonej opłaty za udział w Konferencji nie przysługuje, chyba że wskaże Organizatorowi inną osobę, która w miejsce rezygnującego weźmie udział w Konferencji. W celu rezygnacji Uczestnik jest obowiązany przesłać informację o rezygnacji zgodnie z Regulaminem na adres osoby kontaktowej wskazanej w §1 ust. 2.

1.4. Rezygnacja złożona po terminie określonym w ust. 1 lub w sposób niezgodny z Regulaminem nie zwalnia Uczestnika od poniesienia kosztów uczestnictwa w Konferencji Make your team excellent niezależnie od tego, czy Uczestnik weźmie udział w Konferencji, a w przypadku wcześniejszego uiszczenia opłaty za uczestnictwo nie ulega ona zwrotowi niezależnie od tego, czy opłatę uiścił Uczestnik osobiście, czy Nabywca.

 1. Niepłacenie przez Uczestnika faktury, w tym faktury pro-forma, jak również brak udziału online w e-konferencji, nie jest tożsame z rezygnacją z udziału w Konferencji Make your team excellent.
 2. W pozostałym zakresie zastosowanie znajdują ogólne regulacje zawarte w Regulaminie.

 

§6.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r organizator informuje, iż administratorem danych osobowych Uczestnika jest Dream Employer Hub Sp. z o.o., Grochowska 200/46  w Warszawie.
 2. dane osobowe Uczestnika przetwarzane będą w celu zrealizowania zobowiązania określonego w par. 1 niniejszej umowy na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c oraz d ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 3. odbiorcą danych osobowych Uczestnika będą Dream Employer Hub Sp. z o.o., Grochowska 200/46  w Warszawie w zakresie niezbędnym do zrealizowania zobowiązania określonego w par. 1 niniejszej umowy, a także do celów marketingowych Organizatora i partnerów;
 4. W celu prawidłowego przebiegu Konferencji Make your team excellent z użyciem dedykowanej platformy niezbędne jest stosowanie plików cookies i innych podobnych narzędzi. Wszystkie pliki cookies związane z udziałem w Konferencji Make your team excellent są wykorzystywane przez Dream Employer Hub wyłącznie do zapewnienia uczestnictwa Uczestników w Konferencji Make your team excellent, jej prawidłowego wyświetlania się i przebiegu od strony technicznej.
 5. Pozostałe informacje o wykorzystywaniu przez Dream Employer Hub Sp. z o.o., Grochowska 200/46  w Warszawie plików cookies i innych podobnych narzędzi znajdują się w Polityce Cookies strony Dream Employer Hub Sp. z o.o. dostępnej pod linkiem: https://konferencja.dreamemployer.pl/polityka-prywatnosci
 6. W przypadku zadawania pytań lub uczestnictwa w dyskusji przez Uczestników publikowane będą również następujące Dane Osobowe: godzina aktywności Uczestnika / treść pytania lub wypowiedzi / wizerunek transmitowany w trybie „na żywo”.
 7. Przebieg Konferencji Make your team excellent będzie utrwalany za pomocą narzędzia audio/video (nagrywany), a nagranie będzie dostępne dla wszystkich Uczestników.
 8. Udział w konferencji jest równoznaczny ze zgodą na nagrywanie przebiegu konferencji oraz wszystkich jej Uczestników.
 9. Fragmenty nagrania z przebiegu Konferencji Make your team excellent mogą być wykorzystywane do promocji Konferencji Make your team excellent lub Organizatora po jej odbyciu się.
 10. Niezależnie od Dream Employer Hub Sp. z o.o., Dane Osobowe Uczestników oraz informacje pozyskiwane przez pliki Cookies i inne podobne narzędzia są również przetwarzane przez dostawcę narzędzia do przeprowadzenia transmisji Konferencji Dream Employer Summit.
 11. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 12. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących jego osoby narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 13. podanie przez Uczestnika danych osobowych jest wymogiem ustawowym oraz warunkiem zawarcia umowy. Uczestnik jest zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zrealizowania zlecenia przez udział Uczestnika w konferencji.

§7

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami o dostarczenie treści cyfrowych na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.

 1. Reklamację należy złożyć niezwłocznie po zaistnieniu sytuacji skutkującej reklamacją, ale nie później niż 14 dni po wydarzeniu.
 2. Reklamację należy złożyć pisemnie na adres organizatora: kontakt@dreaemployer.pl
 3. Organizator zastrzega sobie 7 dni roboczych na rozpatrzenie reklamacji.
 4. W przypadku uznania reklamacji Organizator zwróci koszt udziału w ciągu 21 dni od akceptacji zaproponowanego rozwiązania przez Klienta.
 5. W przypadku odrzucenia przez Organizatora roszczeń Klienta, Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:

– zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,

– zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,

– skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubowne.uokik.gov.pl.

Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 

§8.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.

Wszelkie spory związane z umowami zawieranymi za pośrednictwem Sklepu będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce stałego wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Konsumentów, w przypadku których właściwość sądu rozpatrywana jest na zasadach ogólnych. Postanowienie to nie znajduje również zastosowania do osoby fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – w przypadku takiej osoby właściwość sądu rozpatrywana jest na zasadach ogólnych.

Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 2 czerwca 2023 r.

 

 

0
  0
  Twój koszyk
  Koszyk jest pustyWróć do sklepu