Polityka prywatności

Polityka Prywatności

Administrator danych osobowych

Dream Employer HUB sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Dane kontaktowe administratora

Kontakt z administratorem danych jest możliwy poprzez:
• adres pocztowy: ul. Grochowska 200/46, 04-357 Warszawa;
• adres e-mail: jm@dreamemployer.pl.

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane dla celów:
• wykonania umowy lub podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy, w tym również dochodzenia roszczeń wynikających z umowy (art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO);
• umożliwienia Ci udziału w konkursie lub webinarze, na który się zapisałeś/aś (art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO)
• odpowiedzi na zadane przez Ciebie, co stanowi realizację prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
• realizacji obowiązków administratora, wynikających z przepisów prawa, w tym m.in. przepisów podatkowych oraz przepisów dotyczących obowiązków rachunkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
• prowadzenia działań o charakterze marketingu bezpośredniego za pośrednictwem wybranego przez Ciebie kanału uzyskania informacji, co stanowi realizację prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 pkt f RODO).

Kategorie odbiorców danych osobowych

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez podmioty takie jak:
• pracownicy lub współpracownicy administratora;
• podmioty świadczące usługi prawne lub księgowe;
• operatorzy pocztowi lub firmy kurierskie;
• podmioty świadczące usługi hostingowe lub usługi chmury obliczeniowej;
• podmioty świadczące usługi poczty elektronicznej;
• podmioty obsługujące płatności;
• podmioty świadczące usługi typu Software as a Service, umożliwiające administratorowi komunikację wewnątrz organizacji oraz zarządzanie projektami i zadaniami.

Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być podmioty spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), znajdujące się w Stanach Zjednoczonych takie jak: Google LLC lub Zoom Video Communications, Inc.

Administrator przekazuje Państwa dane osobowe poza EOG na podstawie zobowiązania się odbiorców danych do stosowania standardowych klauzul umownych, wskazanych w Decyzji Komisji Europejskiej z dnia 5 lutego 2010 r. w sprawie standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych podmiotom przetwarzającym dane mającym siedzibę w krajach trzecich na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady.

Okres przechowywania danych osobowych

Twoje dane osobowe będą przetwarzane:
• nie dłużej niż przez czas trwania łączącej Cię z administratorem umowy, a po jej zakończeniu do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń związanych z umową (który co do zasady wynosi trzy lata);
• nie dłużej niż przez czas realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, a po jego realizacji do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń związanych z działaniami podjętymi w celu realizacji tego interesu (który co do zasady wynosi trzy lata);
• do czasu wywiązania się przez administratora z obowiązków wynikających z przepisów prawa (m.in. obowiązków podatkowych lub księgowych);
• w przypadku przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych, do czasu zgłoszenia przez Ciebie sprzeciwu na podstawie art. 21 ust. 1 RODO lub do czasu wycofania przez Ciebie zgody na otrzymywanie informacji i o charakterze marketingowym;
• w przypadku gdy przetwarzanie danych jest uzależnione od Twojej zgody – do czasu jej odwołania.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Osoba, której dotyczą dane osobowe przetwarzane ma prawo do żądania od administratora danych dostępu do dotyczących jej danych osobowych oraz uzyskania informacji o celach ich przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych, odbiorcach tych danych, okresie przechowywania danych (jeżeli określenie okresu jest niemożliwe, osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do informacji o kryteriach ustalenia tego okresu).

Osoba, której dane dotyczą posiada również prawo do sprostowania danych osobowych jeżeli są one nieprawidłowe oraz prawo do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania niezwłocznego usunięcia danych osobowych jeżeli:
• dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
• zgoda na przetwarzanie danych osobowych została skutecznie cofnięta;
• osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych;
• osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania (również poprzez profilowanie) danych osobowych, opartego na realizowanym przez administratora danych przez stronę trzecią prawnie uzasadnionym interesie, chyba że istnieją po stronie administratora ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą, nadrzędne wobec interesów, praw i wolności tej osoby, lub istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych gdy:
• kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający na sprawdzenie prawidłowości kwestionowanych danych;
• przetwarzanie jest, zdaniem osoby, której dane dotyczą, niezgodne z prawem a sprzeciwia się ona usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
• dane osobowe nie są już potrzebne do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dotyczą do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
• osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw (na mocy art. 21 ust. 1 RODO) wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy występujące po stronie administratora prawnie uzasadnione podstawy są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu zgłoszonego przez osobę, której dane dotyczą.

Jeżeli doszło do zgłoszenia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, administrator powstrzyma się od przetwarzania danych osoby, której dane dotyczą bez jego zgody, za wyjątkiem ich przechowywania lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego. Przed uchyleniem ograniczenia osoba, której dane dotyczą zostanie o tym poinformowana.

Osoba, której dane dotyczą posiada prawo do wniesienia sprzeciwu w przypadku przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z marketingiem bezpośrednim. Po wniesieniu sprzeciwu administrator powstrzyma się od przetwarzania danych osobowych osoby, której danej dotyczą na cele marketingu bezpośredniego (w tym profilowania). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu za pośrednictwem zautomatyzowanych środków wykorzystujących specyfikacje techniczne.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego jego dane osobowe, które dostarczyła administratorowi, jak również posiada prawo przesłania przedmiotowych danych innemu administratorowi bez przeszkód po stronie administratora danych, jeżeli:
• przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody lub na podstawie umowy, dla wykonania której przetwarzanie danych jest niezbędne; oraz
• przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

Administrator jest zobowiązany do przesłania danych osoby, której dane dotyczą bezpośrednio do innego administratora (o ile jest to technicznie możliwe) na żądanie tej osoby.

Osoba, której dane dotyczą posiada prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnej chwili, nie ma to jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do wniesienia skargi do prezesa urzędu ochrony danych osobowych.

Pliki Cookies oraz logi serwera

W celu ułatwienia korzystania ze strony internetowej oraz monitorowania sposobu korzystania z niej, mechanizm zarządzający wykorzystuje technologię tzw. „Cookies” – informacje zapisywane przez serwer strony, operatora hostingowego na komputerze lub urządzeniu mobilnym użytkownika strony.

Strona internetowa wykorzystuje trzy typy plików Cookies:
• Sesyjne – pliki tymczasowe, przechowywane na urządzeniu użytkownika strony do chwili wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej;
• Stałe – przechowywane na urządzeniu użytkownika strony przez czas określony w ich parametrach lub do ich usunięcia przez użytkownika;
• Local storage – przechowywane na urządzeniu użytkownika strony przez czas określony lub nie lub do ich usunięcia przez użytkownika;

Celem korzystania z technologii Cookies nie jest pozyskiwanie danych osobowych osób odwiedzających stronę, jednakże możliwe jest, że informacje uzyskane dzięki plikom Cookies będą stanowić dane osobowe.

Użytkownik strony może w dowolnej chwili wyłączyć w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej opcję przyjmowania Cookies. Może to spowodować jednak nieprawidłowości w działaniu strony. Poniżej znajdują się odnośniki do informacji, jak wyłączyć pliki Cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:
• Chrome
• Firefox
• Safari
• Microsoft Edge

Pliki Cookies wykorzystywane są w celu:

• tworzenia statystyk, pomagających zrozumieć sposób korzystania z strony, w celu poprawy jej zawartości;
• utrzymania sesji użytkownika strony, dzięki czemu nie jest konieczne każdorazowe wpisywanie hasła i loginu;
• personalizacji materiałów reklamowych;
• generowania statystyk pomocnych w administrowaniu stroną oraz do poprawy jakości oferowanych usług. Podsumowania te mają charakter zbiorczy i nie zawierają danych identyfikujących osoby odwiedzające stronę. Dane te nie są ujawniane innym osobom i podmiotom.

Dane zebrane przy wykorzystaniu technologii Cookies mogą być udostępniane zaufanym partnerom administratora.

Zebrane logi serwera, zawierające m. in. adres IP użytkownika strony, czas nadejścia zapytania, pierwszy wiersz żądania http, kod odpowiedzi http, liczbę wysłanych przez serwer bajtów, informacje o przeglądarce użytkownika, informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP, informacje o rodzaju urządzeń przechowywane są przez czas nieokreślony.

0
    0
    Twój koszyk
    Koszyk jest pustyWróć do sklepu