Regulamin konkursu edycja IV

Regulamin Konkursu dla Pracodawców DREAM EMPLOYER edycja IV

 

 1. Cele i misja Konkursu

W konkursie Dream Employer doceniamy miejsca pracy, które nie tylko wyznaczają nowe standardy innowacyjności, ale również tworzą wyjątkowe relacje między pracownikami. Naszym celem jest wyróżnienie firm, które pielęgnują pozytywną kulturę organizacyjną, wspierających liderów oraz troszczą się o dobrostan swoich pracowników, co stanowi inspirację dla innych firm do ciągłego doskonalenia warunków pracy.

Misja Konkursu:

 • Tworzenie przestrzeni, która będzie zachęcać organizacje do podnoszenia standardów pracy i dbałości o szeroko rozumiane dobro pracowników
 • Ocena praktyk i innowacji stosowanych przez pracodawców w celu zapewnienia satysfakcji i rozwoju pracowników
 • Umożliwienie firmom prezentacji swoich osiągnięć w zakresie budowania przyjaznego i inspirującego środowiska pracy.
 • Edukacja na temat istoty jakościowych relacji pracodawca-pracownik oraz promowanie kultury organizacyjnej opartej na na wartościach zrównoważonego rozwoju oraz szacunku, równości i zaangażowaniu.
 • Stworzenie społeczności profesjonalistów, której celem będzie wymiana najlepszych praktyk oraz wzajemne inspirowanie się do tworzenia jeszcze lepszych miejsc pracy.

Cele Konkursu:

 • Nagradzanie i promowanie pracodawców, którzy tworzą inspirujące, różnorodne i inkluzywne środowisko pracy.
 • Docenienie firm, które aktywnie rozwijają innowacyjne i wyróżniające się miejsce pracy oraz efektywnie adaptują się do dynamicznie zmieniających się trendów na rynku pracy.
 • Podkreślanie znaczenia budowania silnych relacji zarówno pomiędzy pracodawcą a pracownikami jak i pomiędzy współpracownikami.

 

 1. Organizator Konkursu

Organizatorem Konkursu jest spółka

Dream Employer Hub Sp. z o.o.

Grochowska 200/46, 04-357 Warszawa

KRS 0000970193

NIP 1133057778

zwana dalej “Organizatorem Konkursu”.

 

 1. Uczestnicy Konkursu

Konkurs jest adresowany do pracodawców prowadzących działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zarówno działających w sektorze prywatnym, w tym organizacji pozarządowych, jak i w sektorze publicznym, w tym administracji publicznej zatrudniający pracowników.

Za pracodawców uważa się osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, zatrudniające pracowników na podstawie stosunku pracy, a także angażujące współpracowników na podstawie umów cywilno-prawnych.

W Konkursie mogą brać udział pracodawcy będący Partnerami Konkursu i Programu Dream Employer pod warunkiem całkowitego wyłączenia się z obrad Jury przedstawiciela tego pracodawcy w kategorii, w której startuje.

Warunkiem udziału w Konkursie jest prowadzenie przez pracodawcę działalności związanej z zatrudnianiem pracowników nieprzerwanie przez okres co najmniej 24 miesięcy przed dniem zgłoszenia udziału w Konkursie.

Udział w konkursie organizacji zgłoszony na podstawie deklaracji udziału w konkursie:  https://dreamemployer.pl/formularz-zgloszeniowy/ jest związany z koniecznością uiszczenia opłaty na podstawie wystawionej przez Organizatora faktury pro forma, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów organizacji Konkursu, organizację obrad Jury, przygotowanie dyplomów, sygnetów i materiałów podsumowujących edycje, w tym opisujących Laureatów.

Udział w Konkursie jest płatny. Wysokość opłaty konkursowej jest związana z deklarowaną wielkością organizacji i kształtuje się odpowiednio:

 1. dla firm i instytucji zatrudniających do 50 osób – 280 pln netto
 2. dla firm i instytucji zatrudniających od 51 do 250 osób – 580 pln netto
 3. dla firm i instytucji zatrudniających od 251 osób i więcej – 980 pln netto
 4. organizacje o statusie NGO – zwolnione są z opłat

W przypadku, gdy projekty konkursowe zgłasza upoważniona Agencja wysokość opłaty jest uzależniona od wielkości pracodawcy, którego Agencja reprezentuje.

 1. Powołanie Rady Programowej Konkursu i Jury Konkursu

Rada Programowa Konkursu i Jury Konkursu jest powoływana przez Organizatora.

Rada Programowa Konkursu oraz Jury składa się z co najmniej ośmiu członków, będących ekspertami w dziedzinach związanych z tematyką Konkursu, w tym z Przewodniczącego wyznaczonego przez Organizatora.

Zmiany w składzie Rady Programowej Konkursu i Jury mogą być dokonywane w każdym czasie z zastrzeżeniem, że nie wpłynie to na realizację celu Konkursu.

 1. Prace Jury Konkursu

Posiedzenia Jury Konkursu zwołuje Organizator.

Posiedzenia Jury Konkursu mają charakter zamknięty i nie są dostępne dla osób spoza Jury Konkursu.

Decyzje Jury Konkursu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Jury Konkursu.

Członkowie Jury Konkursu są zobowiązani do:

 1. zachowania poufności i nieprzekazywania informacji dotyczących przebiegu prac Jury Konkursu osobom trzecim;
 2. wyłączenia się z oceny danego pracodawcy w sytuacji, gdy pomiędzy członkiem Jury Konkursu, a tym pracodawcą może zaistnieć konflikt interesów;
 3. poinformowania Organizatora o wszystkich dostrzeżonych nieprawidłowościach w zgłoszeniach lub swoich obawach, co do prawdziwości i rzetelności opisanych praktyk lub danych.

Za udział w pracach Jury członkowie Jury Konkursu nie otrzymują wynagrodzenia. Obsługę prac Jury Konkursu zapewnia Organizator Konkursu.

 1. Organizacja Konkursu

Konkurs jest realizowany w kategoriach związanych z wielkością przedsiębiorstwa oraz w kategoriach związanych z wyróżnionym obszarem działania pracodawcy.

Spośród zgłoszeń, Jury nagrodzi pracodawców w kategoriach zaproponowanych w tym regulaminie, a także na wniosek Jurora w nieopisanych jeszcze przez ten regulamin kategoriach.

Jury doceniając wyjątkowe osiągnięcia organizacji na wielu płaszczyznach może wskazać laureata GRAND PRIX – EMPLOYEE EXPERIENCE EXCELLENCE AWARD.

W roku 2024 Jury wyróżni pracodawców w siedmiu kategoriach, które mają istotny wpływ na budowanie przyjaznego środowiska pracy oraz pozytywnych doświadczeń pracowników:

 1. Działania w obszarze zrównoważonego rozwoju (ESG) – W tej kategorii oceniane będą inicjatywy podejmowane przez pracodawcę w celu zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko naturalne, poprawy warunków pracy i społecznej, etycznej odpowiedzialności biznesu, troski o pracowników, kontrahentów, klientów i społeczności lokalne oraz w celu wprowadzenia najwyższych standardów zarządzania przedsiębiorstwem.
 2. Działania w obszarze DE&I. W tej kategorii oceniane będą wysiłki pracodawcy w tworzeniu i promowaniu różnorodności, zapewnieniu równości oraz stworzeniu atmosfery otwartości i włączenia. Firmy będą oceniane pod kątem działań mających na celu zapewnienie równego dostępu do szans rozwoju i awansu, eliminowanie uprzedzeń i dyskryminacji, promowanie różnorodności etnicznej, kulturowej i społecznej w zespole oraz tworzenie środowiska pracy, które akceptuje i docenia różnice.
 3. Działania w obszarze budowania kultury organizacji opartej na wartościach. W tej kategorii oceniana będzie spójność pomiędzy deklarowanymi wartościami organizacji a rzeczywistymi praktykami i zachowaniami organizacji i jej lideró Firmy będą oceniane pod kątem skuteczności w promowaniu wartości takich jak integracja, zaufanie, szacunek, współpraca i innowacyjność. Oceniane będą działania w zakresie budowania atmosfery zaufania i współpracy, dbałości o dobre relacje między pracownikami oraz umożliwianie otwartego wyrażania opinii i pomysłów.
 4. Działania w obszarze zarządzania zmianą. W tej kategorii oceniane będą strategie i praktyki zarządzania zmianą mające na celu skuteczne przeprowadzenie procesów zmiany organizacyjnej. Firmy będą oceniane pod kątem sposobu komunikacji zmian, zaangażowania pracowników, zarządzania ewentualnymi problemami, zapewnienia wsparcia i szkoleń oraz monitorowania skutków zmian dla pracowników i organizacji jako całości.
 5. Działania w obszarze rozwoju talentów i kompetencji przyszłości. W tej kategorii oceniane będą inicjatywy pracodawcy mające na celu rozwój i doskonalenie umiejętności pracowników, zgodnie z przyszłymi potrzebami organizacji i rynku pracy. Firmy będą oceniane pod kątem inwestycji w szkolenia, programy rozwoju zawodowego, wspieranie rozwoju osobistego, identyfikowanie i rozwijanie kluczowych kompetencji przyszłościowych oraz stwarzanie możliwości awansu i rozwoju kariery.
 6. Działania w obszarze nowoczesnego i wspierającego przywództwa w organizacji. W tej kategorii oceniane będą praktyki i zachowania liderów organizacji, mające na celu budowanie zaufania, motywowanie, inspirowanie i wspieranie pracowników w osiąganiu celó Firmy będą oceniane pod kątem umiejętności komunikacji, empatii, uczciwości, otwartości na innowacje oraz umiejętności budowania silnych relacji zespołowych.
 7. Działania w obszarze budowania dobrostanu pracowników W tej kategorii oceniane będą inicjatywy pracodawcy mające na celu promowanie zdrowia fizycznego i psychicznego pracowników, zapewnienie równowagi między pracą a życiem prywatnym oraz tworzenie atmosfery sprzyjającej dobremu samopoczuciu i zaangażowaniu. Firmy będą oceniane pod kątem oferowanych benefitów, programów oraz polityk wspierających zdrowie i równowagę, a także klimatu organizacyjnego sprzyjającego otwartej komunikacji i wsparciu w sytuacjach trudnych.
 8. Aktywne wsparcie pracodawcy inicjatywy – w tym także zewnętrzne – wspierające dobrostan pracowników W tej kategorii oceniane są inicjatywy zewnętrzne, w które mogą angażować się firmy i z których mogą korzystać (bezpłatnie / odpłatnie) – programy, akcje edukacyjne, kampanie informacyjne, rozwiązania, mające na celu aktywne wspieranie firm i pracodawców w trosce o dobrostan psychiczny pracownikó Oceniana jest kompleksowość, różnorodność podejmowanych w ramach programu/akcji/kampanii działań i aktywność.

 

Konkurs jest ogłaszany w terminie wskazanym przez Organizatora Konkursu, wypełnione zgłoszenia są przyjmowane do dnia 23 września 2024, a ewentualne przedłużenie terminów zostanie ogłoszone na stronie dedykowanej konkursowi www.dreamemployer.pl .

Ogłoszenie zwycięzców Konkursu, zwanych dalej „Laureatami”, odbywa się podczas dedykowanej uroczystości stacjonarnej lub online.

Informacje dotyczące Konkursu oraz informacje o Laureatach Konkursu będą zamieszczane na stronie internetowej www.dreamemployer.pl, w zakładce poświęconej Konkursowi oraz na stronie głównej oraz we wszystkich social mediach należących i współpracujących z Dream Employer Hub Sp. z o.o. przy Konkursie.

Wybór Laureatów dokonany w Konkursie, odbywa się zgodnie z zasadami przyjętymi przez Organizatora Konkursu i opisanymi w regulaminie, ma charakter ostateczny i nie przysługuje od niego odwołanie.

Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zasięgania opinii i informacji o pracodawcy biorącym udział w Konkursie, w zakresie związanym z tematyką Konkursu.

Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zadawania pytań dodatkowych pracodawcy służących wyjaśnieniu pojawiających się wątpliwości. Organizator zastrzega także sobie wykluczenie pracodawcy w razie rażącej niezgodności odpowiedzi ze stanem faktycznym lub świadomego wprowadzenia Organizatora w błąd przez pracodawcę.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany nazw i liczby kategorii, w których przyznawane są nagrody.

 

Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z:

 1. wyrażeniem zgody na wykorzystanie przez Organizatora – w celach związanych z realizacją i promocją Konkursu:
 • otrzymanych od pracodawców informacji o stosowanych przez nich najlepszych praktykach w szczególności na ich wykorzystanie w materiałach pokonkursowych, publikacjach oraz innego rodzaju dokumentach służących upowszechnianiu tych praktyk, poprzez utrwalenie i rozpowszechnienie dowolną techniką i w dowolny sposób, także przy pomocy sieci Internet,
 • nazw i logotypów pracodawców wyróżnionych w Konkursie,
 1. wyrażeniem zgody na przetwarzanie, w związku z udziałem w Konkursie, przez Organizatora Konkursu danych osobowych, w tym danych dotyczących pracowników i osób reprezentujących uczestnika Konkursu oraz potwierdzenie, że przedmiotowe osoby wyraziły zgodę na przetwarzanie ich danych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia konkursu oraz potwierdzenie, że przekazanie danych przez pracodawcę nie narusza obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych.
 2. wyrażeniem przez uczestników Konkursu zgody na otrzymywanie od Organizatora Konkursu przekazywanych drogą elektroniczną informacji związanych z realizacją i promocją Konkursu.

Niezanimizowane informacje przekazane przez uczestników Konkursu nie mogą być wykorzystane w celach innych niż określone w założeniach konkursu i nie mogą być ujawnione osobom i podmiotom trzecim.

Organizator Konkursu chroni dane osobowe, w sposób i z zachowaniem środków organizacyjnych i technicznych zapewniających ich ochronę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Korespondencja dotycząca Konkursu przesyłana jest na adres mailowy: jm@dreamemployer.pl. Informacje dotyczące Konkursu dostępne są pod numerem telefonu:

 • Joanna Makolus, 501 373 948,
 • Karolina Karwowska, 603 082 023.
 1. Etapy Konkursu

Projekty zgłaszane do konkursu muszą być w całości przeprowadzone, zakończone i podsumowane przed dokonaniem zgłoszenia, praktyki nie starsze niż te realizowane w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

ETAP 1 – wypełnienie formularza startowego

 

Na tym etapie zgłaszający podaje dane, dzięki którym możemy wystawić fakturę proforma, na podstawie której należy dokonać opłaty konkursowe.

Do udziału w Konkursie pracodawca zgłasza się samodzielnie, opcjonalnie za pośrednictwem upoważnionej do zgłoszenia Agencji PR lub Agencji Marketingowej poprzez wypełnienie elektronicznego kwestionariusza pracodawcy, umieszczonego na https://dreamemployer.pl/konkurs/ oraz wniesienie opłaty z tytułu uczestnictwa.

Opłaty konkursowe:

 1. dla firm i instytucji zatrudniających do 50 osób –280 pln netto
 2. dla firm i instytucji zatrudniających od 51 do 250 osób – 580 pln netto
 3. dla firm i instytucji zatrudniających od 251 osób i więcej – 980 pln netto
 4. organizacje o statusie NGO – zwolnione są z opłat

Opłaty konkursowej należy dokonać na konto w Santander Bank Polska nr: 55 1090 0088 0000 0001 5047 9493. 

ETAP 2 – przesłanie opisu materiału opisującego maksymalnie 3 z wybranych kategorii wymienionej w punkcie 6 regulaminu:

 • Działania w obszarze zrównoważonego rozwoju (ESG)
 • Działania w obszarze DEI
 • Działania w obszarze budowania kultury organizacji opartej na wartościach
 • Działania w obszarze zarządzania zmianą
 • Działania w obszarze rozwoju talentów i kompetencji przyszłości
 • Działania w obszarze nowoczesnego i wspierającego przywództwa w organizacji
 • Działania w obszarze budowania dobrostanu pracowników
 • Aktywne wsparcie pracodawcy – kategoria dotycząca podmiotów wspierających pracodawcę

Materiał powinien być przedstawiony w formie ustrukturyzowanej prezentacji lub raportu, który będzie zawierał następujące elementy zgodne z formularzem zawierającym następujące pola:

 1. Krótkie wprowadzenie, prezentujące wybraną kategorię oraz znaczenie działań podejmowanych w tym obszarze dla organizacji.
 2. Opis działań:
 • Szczegółowy opis działań podejmowanych przez firmę w ramach wybranej kategorii.
 • Wskazanie konkretnych inicjatyw, programów lub projektów realizowanych przez firmę w tym obszarze.
 • Opis celów, jakie firma stawiała sobie w kontekście tych działań.
 1. Uzasadnienie i wymiar korzyści:
 • Uzasadnienie znaczenia wybranych działań dla organizacji, pracowników oraz społeczności.
 1. Dane i wyniki:
 • Przedstawienie konkretnych danych i dowodów potwierdzających skuteczność przeprowadzonych działań (może to obejmować statystyki, wskaźniki wyników, opinie pracowników, itp.)
 1. Plan monitorowania i oceny:
 • Przedstawienie planu monitorowania i oceny efektów działań, wraz z narzędziami i metodykami, jakie firma wykorzystuje w tym celu.
 1. Innowacyjność i kreatywność:
 • Wyróżnienie innowacyjnych i kreatywnych rozwiązań wprowadzanych przez firmę w ramach działań w wybranej kategorii.
 1. Materiały dodatkowe:
 • Dodatkowe materiały, takie jak materiały graficzne i wizualne, linki, studia przypadków, świadectwa pracowników, nagrody czy wyróżnienia zdobyte przez firmę za działania w wybranej kategorii będą dodatkowym atutem.
 1. Podsumowanie i perspektywy:
 • Podsumowanie głównych punktów projektu.
 • Perspektywy rozwoju i dalszych planów działania w wybranej kategorii.

Materiał powinien być czytelny i zrozumiały. Powinien zawierać odpowiednie ilustracje, grafiki lub wykresy, które będą wspierać prezentowane informacje. Ważne jest również dbanie o spójność i klarowność prezentacji, aby łatwo było zrozumieć i ocenić, jakie działania firma podejmuje i jakie korzyści przynosi to dla pracowników oraz organizacji.

ETAP 3 – wyłonienie Laureatów Konkursu

 1. Po zapoznaniu się z opisami zrealizowanych projektów oraz z odpowiedziami w formularzu wypełnianym przez zgłaszającego się, Jury Konkursu dokonuje wyboru Laureatów Konkursu w każdej z kategorii konkursowych. Jury może zaprosić finalistów na spotkania w celu pogłębienia wiedzy o przedstawionych programach i rozwiązaniach wewnątrz firmy.
 2. Zgłoszenia Projektów w każdej z kategorii konkursowych są oceniane pod względem następujących kryteriów:
 • Zgodność z wymaganiami regulaminu. Ocena, czy projekt spełnia wszystkie wymagania określone w regulaminie Konkursu.
 • Kreatywność i innowacyjność. Ocena, w jaki sposób projekt wyróżnia się poprzez kreatywne i innowacyjne podejście do realizacji działań w wybranej kategorii.
 • Efektywność i skuteczność. Ocena, jakie rezultaty zostały osiągnięte dzięki realizacji działań opisanych w projekcie oraz jak skuteczne są te działania w osiąganiu założonych celów
 • Istotność i znaczenie. Ocena, czy opisane działania są istotne i mają znaczenie dla rozwoju organizacji oraz dobrostanu pracowników
 • Monitorowanie i ocena efektó W jaki sposób projekt uwzględnia plan monitorowania i oceny efektów działań oraz jakie narzędzia i metody są wykorzystywane w tym celu.
 • Potencjał wpływu na pracowników i organizację. Ocena, jaki wpływu na poprawę jakości pracy i życia pracowników oraz na rozwój organizacji jako wyjątkowego miejsca pracy ma projekt zgłoszony do konkursu.
 • Ogólna jakość prezentacji. Ocena czytelności, klarowności, spójności oraz estetyki prezentacji projektu.

b). Jury może przyznać w każdej kategorii konkursowej więcej niż jedną Nagrodę albo zrezygnować z przyznania Nagrody. Jury może także wskazać Wyróżnionych z podaniem uzasadnienia za co pracodawca został nagrodzony. Jury może zdecydować o przyznaniu nagrody GRAND PRIX – Employee Experience Excellence Award. Jury może także docenić pracodawcę w niezaplanowanej wcześniej, a zgłoszonej w trakcie obrad kategorii dodatkowej.

W przypadku pozyskania partnerów przy konkretnych kategoriach nagrodę będzie wręczał partner kategorii.

 1. Harmonogram konkursu w 2024 roku:
 • Opłaty, wypełnione formularze oraz opis projektu do 23 września
 • Obrady Jury przewidziane są na okres od 24 września do 23 października
 • Ogłoszenie wyników przewidziane jest na dzień 5 grudnia 2024 roku
 1. Nagrody w Konkursie

Nagrodę w Konkursie stanowi:

 1. prawo do posługiwania się tytułem „Dream Employer 2024” przez okres 1 roku
 2. dyplom i sygnet (digitalowy)
 3. prawo do posługiwania się tytułem/wyróżnieniem dla odpowiedniej kategorii
 4. publikacja ekstraktu z nagrodzonego zgłoszenia na stronie konkursowej i promocja w social mediach organizatora i partnerów
 5. Świadczenia dodatkowe. Działania mediowe / promocyjne

Dla Laureatów Konkursu oferujemy pakiet promocyjny zawierający następujące usługi:

 1. Prezentacja nagrodzonego pracodawcy podczas:
 • konferencji podsumowującej,
 • spotkań tematycznych networkingowych „Let’s talk about”
 • prezentacji zespołu i case study w artykule na stronie Dream Employer, w mediach społecznościowych oraz w raporcie o najlepszych rozwiązaniach Employee Experience w Polsce opracowanym przez ekspertów Dream Employer Hub
 • udziału przedstawiciela pracodawcy w podcaście Dream Employer
 • udział członków zespołu w spotkaniach mastermind wspierających rozwijanie najlepszych praktyk w obszarze employee experience.
 1. Koszt pakietu różni się w zależności od wielkości organizacji:
  1. dla firm i instytucji zatrudniających do 50 osób – 1950 pln netto
  2. dla firm i instytucji zatrudniających od 51 do 250 osób – 3250 pln netto
  3. dla firm i instytucji zatrudniających od 251 osób i więcej – 5250 pln netto
  4. organizacje o statusie NGO – zwolnione są z opłat
  5. Postanowienia końcowe

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania i ogłoszenia przez Organizatora. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzania w Regulaminie zmian, które wchodzą w życie 48 godzin po ogłoszeniu. Załącznik nr 1: Treść klauzul Kwestionariusza

 

▢ Zapoznałem się z treścią oraz akceptuję postanowienia Regulaminu Konkursu dla Pracodawców DREAM EMPLOYER. Aktualny regulamin jest dostępny na https://dreamemployer.pl/regulamin/.

 

▢ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w zakresie określonym powyższym formularzem rejestracyjnym, przez Dream Employer Hub Sp. z o.o., ul. Grochowska 200/46, 04-357 Warszawa, KRS 0000970193, NIP 1133057778, działającą jako administrator danych (w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1.), dalej jako „RODO” w celu prowadzenia działań związanych z organizacją Konkursu i Programu Dream Employer (w tym przesyłania informacji odnośnie programu na wskazany powyżej adres e-mail). Jestem świadomy, że przekazanie danych jest dobrowolne, jednakże brak zgody uniemożliwi realizację celu określonego powyżej. Zostałem powiadomiony o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania.

 

▢ Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku zawartego w przesłanym przeze mnie materiale, zdjęciu oraz filmie przez spółkę pod nazwą Dream Employer Hub Sp. z o.o., ul. Grochowska 200/46, 04-357 Warszawa, KRS 0000970193, NIP 1133057778, działającą jako administrator danych (w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1.), dalej jako „RODO”, na potrzeby prowadzenia działań związanych z organizacją Konkursu dla Pracodawców DREAM EMPLOYER. Oświadczam ponadto, że posiadam pełne prawo do dysponowania przesłanymi materiałami w tym zdjęciami, grafikami, a także, że korzystanie ze zdjęcia nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, przysługują mi autorskie prawa osobiste i majątkowe do przesłanego zdjęcia, które nie są ograniczone lub obciążone na rzecz osób trzecich. Oświadczam i potwierdzam, iż przysługujące mi prawa do zdjęcia obejmują w szczególności prawo do ich udostępniania i rozpowszechniania zgodnego z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Jestem świadomy, że przekazanie zdjęcia jest dobrowolne, jednakże brak zgody uniemożliwi realizację celu określonego powyżej. Zostałem powiadomiony o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania.

 

▢ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w zakresie określonym powyższym formularzem rejestracyjnym, przez spółkę pod nazwą Dream Employer Hub Sp. z o.o., ul. Grochowska 200/46, 04-357 Warszawa, KRS 0000970193, NIP 1133057778, działającą jako administrator danych (w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1.), dalej jako „RODO” w celach marketingowych. Moje dane przekazywane są przeze mnie dobrowolnie. Zostałem powiadomiony o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania.

 

▢ Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz. U. 2002, nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), przez spółkę pod firmą Dream Employer Hub Sp. z o.o., ul. Grochowska 200/46, 04-357 Warszawa, KRS 0000970193, NIP 1133057778.

 

Regulamin zaktualizowany 22 kwietnia 2024 r.

Pobierz Regulamin w PDF: Rgulamin konkursu Dream Employer Hub_22_04_2024

0
  0
  Twój koszyk
  Koszyk jest pustyWróć do sklepu