Regulamin Konkursu dla Pracodawców DREAM EMPLOYER edycja 2023 (aktualizacja 31.05.2023)

1. Cele Konkursu

Celem Konkursu dla pracodawców „Dream Employer”, zwanego dalej „Konkursem”, jest:

 1. promowanie pracodawców najlepiej rozumiejących zachodzące zmiany na szeroko rozumianym rynku pracy: wielopokoleniowość, rozproszenie zespołów, zmiany w modelach zarządzania zasobami ludzkimi, nowe oczekiwania pracowników.
 2. promowanie pracodawców realizujących najlepsze praktyki w zakresie kształtowania relacji na płaszczyźnie pracodawca – pracownik, przełożony-podwładny, pracownik-pracownik.
 3. promowanie pracodawców wspierających rozwój kompetencji społecznych i tzw. kompetencji przyszłości swoich pracowników poprzez kompleksowe podejście do ich rozwoju na każdym polu niezależnie od przynależności pokoleniowej.

2. Organizator Konkursu Organizatorem Konkursu jest spółka

Dream Employer Hub Sp. z o.o.
Grochowska 200/46, 04-357 Warszawa
KRS 0000970193
NIP 1133057778

zwana dalej “Organizatorem Konkursu”.

3. Uczestnicy Konkursu

 1. Konkurs jest adresowany do pracodawców prowadzących działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zarówno działających w sektorze prywatnym, w tym organizacji pozarządowych, jak i w sektorze publicznym, w tym administracji publicznej zatrudniający pracowników.
 2. Za pracodawców, o których mowa w ust. 1, uważa się osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, zatrudniające pracowników na podstawie stosunku pracy, a także na podstawie umów cywilno-prawnych.
 3. W Konkursie mogą brać udział pracodawcy będący Partnerami Konkursu i Programu Dream Employer pod warunkiem całkowitego wyłączenia się z obrad Jury przedstawiciela tego pracodawcy w kategorii, w której startuje.
 4. Warunkiem udziału w Konkursie jest prowadzenie przez pracodawcę działalności połączonej z zatrudnianiem pracowników nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy przed dniem zgłoszenia udziału w Konkursie.
 5. Udział w konkursie organizacji zgłoszony na podstawie deklaracji udziału w konkursie (https://dreamemployer.pl/formularz-zgloszeniowy/) jest związany z koniecznością uiszczenia opłaty na podstawie wystawionej przez Organizatora faktury pro forma, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów organizacji Konkursu, w tym na przeprowadzenie ankiety pracowniczej, organizację obrad jury, przygotowanie dyplomów, sygnetów i materiałów podsumowujących edycje, w tym opisujących Laureatów .
 6. Wysokość opłaty konkursowej jest związana z deklarowaną wielkością organizacji i kształtuje się odpowiednio:
  a. dla firm zatrudniających do 50 osób – 2500 pln netto
  b. dla firm zatrudniających od 51 do 250 osób – 4900 pln netto
  c. dla firm zatrudniających od 251 osób i więcej – 6900 pln netto

4. Powołanie Rady Programowej Konkursu i Jury Konkursu

 1. Rada Programowa Konkursu i Jury Konkursu jest powoływana przez Organizatora.
 2. Rada Programowa Konkursu oraz Jury składa się z co najmniej ośmiu członków, będących ekspertami w dziedzinach związanych z tematyką Konkursu, w tym z Przewodniczącego wyznaczonego przez Organizatora.
 3. Zmiany w składzie Rady Programowej Konkursu i Jury mogą być dokonywane w każdym czasie z zastrzeżeniem, że nie wpłynie to na realizację celu Konkursu.

5. Prace Jury Konkursu

 1. Posiedzenia Jury Konkursu zwołuje Organizator.
 2. Posiedzenia Jury Konkursu mają charakter zamknięty i nie są dostępne dla osób spoza Jury Konkursu.
 3. Decyzje Jury Konkursu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Jury Konkursu.
 4. Członkowie Jury Konkursu są zobowiązani do:
  a) zachowania poufności i nieprzekazywania informacji dotyczących przebiegu prac Jury Konkursu osobom trzecim;
  b) wyłączenia się z oceny danego pracodawcy w sytuacji, gdy pomiędzy członkiem Jury Konkursu, a tym pracodawcą może zaistnieć konflikt interesów;
  c) poinformowania Organizatora o wszystkich dostrzeżonych nieprawidłowościach w zgłoszeniach lub swoich obawach, co do prawdziwości i rzetelności opisanych praktyk lub danych.
 5. Za udział w pracach Jury członkowie Jury Konkursu nie otrzymują wynagrodzenia.
 6. Obsługę prac Jury Konkursu zapewnia Organizator Konkursu.

6. Organizacja Konkursu

 1. Konkurs jest realizowany w kategoriach związanych z wielkością przedsiębiorstwa.
 2. Konkurs jest ogłaszany w terminie wskazanym przez Organizatora Konkursu, zgłoszenia są przyjmowane do dnia 10 września (tzn. dostarczenie wypełnionych wszelkich formalności: opłata, odpowiedzi na pytania konkursowe, przeprowadzenie ankiety pracowniczej), a ewentualne przedłużenie terminów zostanie ogłoszone na stronie dedykowanej konkursowi www.dreamemployer.pl . Ogłoszenie zwycięzców Konkursu, zwanych dalej „Laureatami”, odbywa się podczas dedykowanej uroczystości stacjonarnej lub online w zależności od panującej sytuacji epidemicznej. Jeśli zgłosisz chęć wzięcia udziału w konkursie do 10 lipca pomożemy Ci zorganizować Twoją pracę z formularzem i ankietą dla pracowników.
 3. Informacje dotyczące Konkursu oraz informacje o Laureatach Konkursu są zamieszczane na stronie internetowej www.dreamemployer.pl, w zakładce poświęconej Konkursowi.
 4. Wybór Laureatów dokonany w Konkursie, odbywa się zgodnie z zasadami przyjętymi przez Organizatora Konkursu i opisanymi w regulaminie, ma charakter ostateczny i nie przysługuje od niego odwołanie.
 5. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zasięgania opinii i informacji o pracodawcy biorącym udział w Konkursie, w zakresie związanym z tematyką Konkursu.
 6. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zadawania pytań dodatkowych pracodawcy służących wyjaśnieniu pojawiających się wątpliwości. Organizator zastrzega także sobie wykluczenie pracodawcy w razie rażącej niezgodności odpowiedzi ze stanem faktycznym lub świadomego wprowadzenia Organizatora w błąd przez pracodawcę.
 7. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z:

1.) wyrażeniem zgody na wykorzystanie przez Organizatora – w celach związanych z realizacją i promocją Konkursu:

  1. otrzymanych od pracodawców informacji o stosowanych przez nich najlepszych praktykach w szczególności na ich wykorzystanie w materiałach pokonkursowych, publikacjach oraz innego rodzaju dokumentach służących upowszechnianiu tych praktyk, poprzez utrwalenie i rozpowszechnienie dowolną techniką i w dowolny sposób, także przy pomocy sieci Internet,
  2. nazw pracodawców wyróżnionych w Konkursie,

2) wyrażeniem zgody na przetwarzanie, w związku z udziałem w Konkursie, przez Organizatora Konkursu danych osobowych, w tym danych    dotyczących pracowników i osób reprezentujących uczestnika Konkursu oraz potwierdzenie, że przedmiotowe osoby wyraziły zgodę na przetwarzanie ich danych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia konkursu oraz potwierdzenie, że przekazanie danych przez pracodawcę nie narusza obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych.

3) wyrażeniem przez uczestników Konkursu zgody na otrzymywanie od Organizatora Konkursu przekazywanych drogą elektroniczną informacji związanych z realizacją i promocją Konkursu.

8. Niezanimizowane informacje przekazane przez uczestników Konkursu nie mogą być wykorzystane w celach innych niż określone w założeniach konkursu i nie mogą być ujawnione osobom i podmiotom trzecim.

9. Organizator Konkursu chronią dane osobowe, w sposób i z zachowaniem środków organizacyjnych i technicznych zapewniających ich ochronę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

10. Korespondencja dotycząca Konkursu przesyłana jest na adres mailowy: jm@dreamemployer.pl. Informacje dotyczące Konkursu dostępne są pod numerem telefonu: Joanna Makolus, 501373948, Karolina Karwowska, 603 082 023.

7. Etapy Konkursu

ETAP 1 – zgłoszenie udziału do Konkursu

a) Do udziału w Konkursie pracodawca: zgłasza się samodzielnie, poprzez wypełnienie elektronicznego kwestionariusza pracodawcy, umieszczonego na https://dreamemployer.pl/konkurs/ oraz wniesienie opłaty z tytułu uczestnictwa.
Opłaty konkursowe:
Dla firm do 50 pracowników – 2500 pln netto
Dla firm 51- 249 pracowników – 4900 pln netto
Dla firm 250 – i więcej – 6900 pln netto

Organizator w szczególnych przypadkach może udzielić specjalnego rabatu, np. organizacjom o statusie fundacji lub NGO.

Opłaty konkursowej należy dokonać na konto w Santander Bank Polska nr: 55 1090 0088 0000 0001 5047 9493. W chwili uiszczenia opłaty uczestnik otrzymuje dostęp do formularza właściwego i link do ankiety pracowniczej.

b) pracodawca wypełnia formularz z pytaniami konkursowymi

ETAP 2 – badanie ankietowe pracowników

a). Organizator Konkursu zwraca się do każdego z pracodawców z prośbą o umożliwienie wysłania ankiety konkursowej badającej potrzeby i doświadczenia pracowników, a pracodawca akceptując Regulamin i przystępując do Konkursu zobowiązuje się do umożliwienia zrealizowania tej części konkursu. O ile to możliwe Ankieta powinna zostać rozesłana do wszystkich pracowników danego pracodawcy. W przypadku możliwości rozesłania Ankiety tylko do części pracowników, dystrybucja wśród pracowników powinna zapewniać możliwie największe zróżnicowanie: w szczególności grupa pracowników, którym przekazano Ankiety winna być zróżnicowana pod względem wieku, płci, pozycji w hierarchii korporacyjnej, obszarów odpowiedzialności (działy wewnętrzne pracodawcy) w celu zapewnienia jak największej reprezentatywności wytypowanych pracowników.
b). Brak możliwości wykonania ankiety wśród pracowników albo niezachowanie terminu jest równoznaczne z rezygnacją pracodawcy z udziału w kolejnych etapach Konkursu.
c). Ankieta pracownika jest anonimowa. Informacje zawarte w ankiecie pracownika nie będą udostępniane pracodawcy, ale wnioski Jury z porównania wyników ankiety pracowniczej będą przekazane uczestnikom konkursu po jego zakończeniu.
d). Pracownik wypełnia ankietę pracownika w formie elektronicznej, która automatycznie zostaje wysłana na serwer Organizatora.
e). Na podstawie ankiet przygotowany zostanie przez Organizatora Konkursu raport dla Jurorów.

ETAP 3 – wyłonienie Laureatów Konkursu

a). Po zapoznaniu się z raportami przekazanymi przez Organizatora Konkursu oraz z odpowiedziami w formularzu wypełnianym przez zgłaszającego się, Jury Konkursu dokonuje wyboru Laureatów Konkursu w każdej z kategorii konkursowych. Jury może zaprosić finalistów na spotkania w celu pogłębienia wiedzy o przedstawionych programach i rozwiązaniach wewnątrz firmy.
b). Jury może przyznać w każdej kategorii konkursowej więcej niż jedną Nagrodę albo zrezygnować z przyznania Nagrody. Jury może także wskazać Wyróżnionych z podaniem uzasadnienia za co Uczestnik został nagrodzony.

8. Nagrody w Konkursie

 1. Nagrodę w Konkursie stanowi:
  a) prawo do posługiwania się tytułem „Dream Employer 2023”
  b) dyplom i sygnet (digitalowy)
 2. Laureaci mają prawo do
  a) zaprezentowania swoich najlepszych praktyk z zakresu relacji pracownik-pracodawca w Raporcie podsumowującym pierwszą edycję konkursu,
  b) wykorzystania tytułu „Laureat Dream Employer 2023”, dyplomu w prowadzonych przez siebie działaniach, z zastrzeżeniem, że:
  i) działania te nie godzą w cel Konkursu, dobre imię i powagę Organizatora Konkursu oraz nie naruszają dobrych obyczajów, zasad współżycia społecznego lub dóbr osobistych,
  ii) każdorazowo podawana jest pełna nazwa zdobytego tytułu z oznaczeniem roku edycji Konkursu.
 3. Ewentualne wątpliwości dotyczące zaistnienia okoliczności, o których mowa w § 8 ust. 2 pkt b, rozstrzyga Organizator Konkursu.
 4. Przyznanie tytułu DREAM EMPLOYER nie wiąże się z otrzymaniem przez Laureatów Konkursu gratyfikacji finansowych.
 5. Laureat tytułu DREAM EMPLOYER będzie zaprezentowany na stronie programu oraz w materiałach towarzyszących podsumowaniu wyników edycji konkursu.

9. Postanowienia końcowe

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania i ogłoszenia przez Organizatora. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzania w Regulaminie zmian, które wchodzą w życie 48 godzin po ogłoszeniu. Załącznik nr 1: Treść klauzul Kwestionariusza

▢ Zapoznałem się z treścią oraz akceptuję postanowienia Regulaminu Konkursu dla Pracodawców DREAM EMPLOYER. Aktualny regulamin jest dostępny na https://dreamemployer.pl/regulamin/.

▢ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w zakresie określonym powyższym formularzem rejestracyjnym, przez Dream Employer Hub Sp. z o.o., ul. Grochowska 200/46, 04-357 Warszawa, KRS 0000970193, NIP 1133057778, działającą jako administrator danych (w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1.), dalej jako „RODO” w celu prowadzenia działań związanych z organizacją Konkursu i Programu Dream Employer (w tym przesyłania informacji odnośnie programu na wskazany powyżej adres e-mail). Jestem świadomy, że przekazanie danych jest dobrowolne, jednakże brak zgody uniemożliwi realizację celu określonego powyżej. Zostałem powiadomiony o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania.

▢ Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku zawartego w przesłanym przeze mnie materiale, zdjęciu oraz filmie przez spółkę pod nazwą Dream Employer Hub Sp. z o.o., ul. Grochowska 200/46, 04-357 Warszawa, KRS 0000970193, NIP 1133057778, działającą jako administrator danych (w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1.), dalej jako „RODO”, na potrzeby prowadzenia działań związanych z organizacją Konkursu dla Pracodawców DREAM EMPLOYER. Oświadczam ponadto, że posiadam pełne prawo do dysponowania przesłanymi materiałami w tym zdjęciami, grafikami, a także, że korzystanie ze zdjęcia nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, przysługują mi autorskie prawa osobiste i majątkowe do przesłanego zdjęcia, które nie są ograniczone lub obciążone na rzecz osób trzecich. Oświadczam i potwierdzam, iż przysługujące mi prawa do zdjęcia obejmują w szczególności prawo do ich udostępniania i rozpowszechniania zgodnego z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Jestem świadomy, że przekazanie zdjęcia jest dobrowolne, jednakże brak zgody uniemożliwi realizację celu określonego powyżej. Zostałem powiadomiony o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania.

▢ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w zakresie określonym powyższym formularzem rejestracyjnym, przez spółkę pod nazwą Dream Employer Hub Sp. z o.o., ul. Grochowska 200/46, 04-357 Warszawa, KRS 0000970193, NIP 1133057778, działającą jako administrator danych (w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1.), dalej jako „RODO” w celach marketingowych. Moje dane przekazywane są przeze mnie dobrowolnie. Zostałem powiadomiony o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania.

▢ Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz. U. 2002, nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), przez spółkę pod firmą Dream Employer Hub Sp. z o.o., ul. Grochowska 200/46, 04-357 Warszawa, KRS 0000970193, NIP 1133057778.

0
  0
  Twój koszyk
  Koszyk jest pustyWróć do sklepu