Regulamin Konkursu dla Pracodawców DREAM EMPLOYER edycja 2022

 

§ 1. Cele Konkursu Celem Konkursu dla pracodawców „Dream Employer”, zwanego dalej „Konkursem”, jest
1) promowanie pracodawców najlepiej rozumiejących zachodzące zmiany na szeroko rozumianym rynku pracy: wielopokoleniowość, rozproszenie zespołów, zmiany w modelach zarządzania zasobami ludzkimi, nowe oczekiwania pracowników.
2) promowanie pracodawców realizujących najlepsze praktyki w zakresie kształtowania relacji na płaszczyźnie pracodawca – pracownik, przełożony-podwładny, pracownik-pracownik.
3) promowanie pracodawców wspierających rozwój kompetencji społecznych i tzw. kompetencji przyszłości swoich pracowników poprzez kompleksowe podejście do ich rozwoju na każdym polu niezależnie od przynależności pokoleniowej.

§ 2. Organizator Konkursu Organizatorem Konkursu jest spółka

Dream Employer Hub Sp. z o.o.
ul. Grochowska 200/46, 04-357 Warszawa
KRS 0000970193
NIP 1133057778

zwana dalej “Organizatorem Konkursu”.

§ 3. Uczestnicy Konkursu
1. Konkurs jest adresowany do pracodawców prowadzących działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zarówno działających w sektorze prywatnym, w tym organizacji pozarządowych, jak i w sektorze publicznym, w tym administracji publicznej zatrudniający pracowników.
2. Za pracodawców, o których mowa w ust. 1, uważa się osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, zatrudniające pracowników na podstawie stosunku pracy, a także na podstawie umów cywilno-prawnych.
3. W Konkursie mogą brać udział pracodawcy będący Partnerami Konkursu i Programu Dream Employer pod warunkiem całkowitego wyłączenia się z obrad Jury przedstawiciela tego pracodawcy w kategorii, w której startuje.
4. Warunkiem udziału w Konkursie jest prowadzenie przez pracodawcę działalności połączonej z zatrudnianiem pracowników nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy przed dniem zgłoszenia udziału w Konkursie.
5. Udział w konkursie organizacji zgłoszony na podstawie deklaracji udziału w konkursie (https://dreamemployer.pl/formularz-zgloszeniowy/) jest związany z koniecznością uiszczenia opłaty na podstawie wystawionej przez Organizatora faktury, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów organizacji Konkursu, w tym na przeprowadzenie ankiety pracowniczej, organizację obrad jury, przygotowanie dyplomów, sygnetów i materiałów podsumowujących edycje, w tym opisujących Laureatów .
6. Wysokość opłaty konkursowej jest związana z deklarowaną wielkością organizacji i kształtuje się odpowiednio:
a. dla firm zatrudniających do 50 osób – 1900 pln netto
b. dla firm zatrudniających od 51 do 250 osób – 3900 pln netto
c. dla firm zatrudniających od 251 osób i więcej – 6900 pln netto

§ 4. Powołanie Rady Programowej Konkursu i Jury Konkursu
1. Rada Programowa Konkursu i Jury Konkursu jest powoływana przez Organizatora.
2. Rada Programowa Konkursu oraz Jury składa się z co najmniej ośmiu członków, będących ekspertami w dziedzinach związanych z tematyką Konkursu, w tym z Przewodniczącego wyznaczonego przez Organizatora.
3. Zmiany w składzie Rady Programowej Konkursu i Jury mogą być dokonywane w każdym czasie z zastrzeżeniem, że nie wpłynie to na realizację celu Konkursu.

§ 5. Prace Jury Konkursu
1. Posiedzenia Jury Konkursu zwołuje Organizator.
2. Posiedzenia Jury Konkursu mają charakter zamknięty i nie są dostępne dla osób spoza Jury Konkursu.
3. Decyzje Jury Konkursu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Jury Konkursu.
4. Członkowie Jury Konkursu są zobowiązani do:
a) zachowania poufności i nieprzekazywania informacji dotyczących przebiegu prac Jury Konkursu osobom trzecim;
b) wyłączenia się z oceny danego pracodawcy w sytuacji, gdy pomiędzy członkiem Jury Konkursu, a tym pracodawcą może zaistnieć konflikt interesów;
c) poinformowania Organizatora o wszystkich dostrzeżonych nieprawidłowościach w zgłoszeniach lub swoich obawach, co do prawdziwości i rzetelności opisanych praktyk lub danych.
5. Za udział w pracach Jury członkowie Jury Konkursu nie otrzymują wynagrodzenia.
6. Obsługę prac Jury Konkursu zapewnia Organizator Konkursu.

§ 6. Organizacja Konkursu
1. Konkurs jest realizowany w kategoriach branżowych, a przystępujący do konkursu pracodawca samodzielnie dokonuje wyboru kategorii. Organizator wraz z Jury może zasugerować zmianę kategorii uczestnikowi, jeśli uzna, że przesunięcie w kategorii jest uzasadnione merytorycznie oraz nie przyniesie pogorszenia przystępującemu, pozycji w konkursie. Przeniesienie w kategorii następuje za zgodą zgłaszającego się.
2. Branże, w ramach których można się zgłaszać:
1. Finanse i bankowość
2. Handel i usługi
3. Branże beauty I kosmetyczna
4. Branże medyczna i farmaceutyczna
5. Reklama, media i PR
6. Automotive i motoryzacja
7. Branże energetyczna i paliwowa
8. Branża budowlana i produkcja
9. Administracja publiczna
10. IT i technologie
11. Inne
3. Konkurs jest ogłaszany w terminie wskazanym przez Organizatora Konkursu, zgłoszenia są przyjmowane od dnia 20 stycznia 2022 r. do dnia 15 czerwca 2022 r, a ewentualne przedłużenie terminów zostanie ogłoszone na stronie dedykowanej konkursowi www.dreamemployer.pl . Ogłoszenie zwycięzców Konkursu, zwanych dalej „Laureatami”, odbywa się podczas dedykowanej uroczystości stacjonarnej lub online w zależności od panującej sytuacji epidemicznej.
4. Informacje dotyczące Konkursu oraz informacje o Laureatach Konkursu są zamieszczane na stronie internetowej www.dreamemployer.pl, w zakładce poświęconej Konkursowi.
5. Wybór Laureatów dokonany w Konkursie, odbywa się zgodnie z zasadami przyjętymi przez Organizatora Konkursu i opisanymi w regulaminie, ma charakter ostateczny i nie przysługuje od niego odwołanie.
6. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zasięgania opinii i informacji o pracodawcy biorącym udział w Konkursie, w zakresie związanym z tematyką Konkursu.
7. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zadawania pytań dodatkowych pracodawcy służących wyjaśnieniu pojawiających się wątpliwości. Organizator zastrzega także sobie wykluczenie pracodawcy w razie rażącej niezgodności odpowiedzi ze stanem faktycznym lub świadomego wprowadzenia Organizatora w błąd przez pracodawcę.
8. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z:
1) wyrażeniem zgody na wykorzystanie przez Organizatora – w celach związanych z realizacją i promocją Konkursu:
a) otrzymanych od pracodawców informacji o stosowanych przez nich najlepszych praktykach w szczególności na ich wykorzystanie w materiałach pokonkursowych, publikacjach oraz innego rodzaju dokumentach służących upowszechnianiu tych praktyk, poprzez utrwalenie i rozpowszechnienie dowolną techniką i w dowolny sposób, także przy pomocy sieci Internet,
b) nazw pracodawców wyróżnionych w Konkursie, w tym również w zestawieniu z informacjami, o których mowa w paragrafie 6 punkcie 9.1.a;
2) wyrażeniem zgody na przetwarzanie, w związku z udziałem w Konkursie, przez Organizatora Konkursu danych osobowych, w tym danych dotyczących pracowników i osób reprezentujących uczestnika Konkursu oraz potwierdzenie, że przedmiotowe osoby wyraziły zgodę na przetwarzanie ich danych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia konkursu oraz potwierdzenie, że przekazanie danych przez pracodawcę nie narusza obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych.
3) wyrażeniem przez uczestników Konkursu zgody na otrzymywanie od Organizatora Konkursu przekazywanych drogą elektroniczną informacji związanych z realizacją i promocją Konkursu.
9. Informacje przekazane przez uczestników Konkursu nie mogą być wykorzystane w celach innych niż określone w paragrafie 6 ustęp 9 tj. w celu przeprowadzenia konkursu zgodnie z niniejszym regulaminem.
10. Organizator Konkursu chronią dane osobowe, w sposób i z zachowaniem środków organizacyjnych i technicznych zapewniających ich ochronę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
11. Korespondencja dotycząca Konkursu przesyłana jest na adres mailowy: jm@dreamemployer.pl. Informacje dotyczące Konkursu dostępne są pod numerem telefonu Dyrektora Konkursu, Joanna Makolus, 501373948

§ 7 Etapy Konkursu
1. ETAP 1 – zgłoszenie udziału do Konkursu
a). Do udziału w Konkursie pracodawca: zgłasza się samodzielnie, poprzez wypełnienie elektronicznego kwestionariusza pracodawcy, umieszczonego na https://dreamemployer.pl/konkurs/ oraz wniesienie opłaty z tytułu uczestnictwa.
Opłaty konkursowe:
Dla firm do 50 pracowników – 1900 pln netto
Dla firm 51- 500 pracowników – 3900 pln netto
Dla firm 500 – i więcej – 5900 pln netto
Organizator w szczególnych przypadkach może udzielić specjalnego rabatu, np. organizacjom o statusie fundacji lub NGO.
2. ETAP 2 – badanie ankietowe pracowników
a). Organizator Konkursu zwraca się do każdego z pracodawców z prośbą o umożliwienie wysłania ankiety konkursowej badającej potrzeby i doświadczenia pracowników, a pracodawca akceptując Regulamin i przystępując do Konkursu zobowiązuje się do umożliwienia zrealizowania tej części konkursu. O ile to możliwe Ankieta powinna zostać rozesłana do wszystkich pracowników danego pracodawcy. W przypadku możliwości rozesłania Ankiety tylko do części pracowników, dystrybucja wśród pracowników powinna zapewniać możliwie największe zróżnicowanie: w szczególności grupa pracowników, którym przekazano Ankiety winna być zróżnicowana pod względem wieku, płci, pozycji w hierarchii korporacyjnej, obszarów odpowiedzialności (działy wewnętrzne pracodawcy) w celu zapewnienia jak największej reprezentatywności wytypowanych pracowników.
b). Brak możliwości wykonania ankiety wśród pracowników albo niezachowanie terminu jest równoznaczne z rezygnacją pracodawcy z udziału w kolejnych etapach Konkursu.
c). Ankieta pracownika jest anonimowa. Informacje zawarte w ankiecie pracownika nie będą udostępniane pracodawcy, ale wnioski Jury z porównania wyników ankiety pracowniczej będą przekazane uczestnikom konkursu po jego zakończeniu.
d). Pracownik wypełnia ankietę pracownika w formie elektronicznej, która automatycznie zostaje wysłana na serwer Organizatora.
e). Na podstawie ankiet przygotowany zostanie przez Organizatora Konkursu raport dla Jurorów.
3. ETAP 3 – wyłonienie Laureatów Konkursu
a). Po zapoznaniu się z raportami przekazanymi przez Organizatora Konkursu oraz z odpowiedziami w formularzu wypełnianym przez zgłaszającego się, Jury Konkursu dokonuje wyboru Laureatów Konkursu w każdej z kategorii konkursowych. Jury może zaprosić finalistów na spotkania w celu pogłębienia wiedzy o przedstawionych programach i rozwiązaniach wewnątrz firmy.
b). Jury może przyznać w każdej kategorii konkursowej więcej niż jedną Nagrodę albo zrezygnować z przyznania Nagrody. Jury może także wskazać Wyróżnionych z podaniem uzasadnienia za co Uczestnik został nagrodzony.

§ 8. Nagrody w Konkursie
1. Nagrodę w Konkursie stanowi:
a) prawo do posługiwania się tytułem „Dream Employer 2022”
b) dyplom i sygnet (digitalowy)
2. Laureaci mają prawo do
a) zaprezentowania swoich najlepszych praktyk z zakresu relacji pracownik-pracodawca w Raporcie podsumowującym pierwszą edycję konkursu,
b) wykorzystania tytułu „Laureat Dream Employer 2022”, dyplomu w prowadzonych przez siebie działaniach, z zastrzeżeniem, że:
i) działania te nie godzą w cel Konkursu, dobre imię i powagę Organizatora Konkursu oraz nie naruszają dobrych obyczajów, zasad współżycia społecznego lub dóbr osobistych,
ii) każdorazowo podawana jest pełna nazwa zdobytego tytułu z oznaczeniem roku edycji Konkursu.
3. Ewentualne wątpliwości dotyczące zaistnienia okoliczności, o których mowa w § 8 ust. 2 pkt b, rozstrzyga Organizator Konkursu.
4 . Przyznanie tytułu DREAM EMPLOYER nie wiąże się z otrzymaniem przez Laureatów Konkursu gratyfikacji finansowych.
5. Laureat tytułu DREAM EMPLOYER będzie zaprezentowany na stronie programu oraz w materiałach towarzyszących podsumowaniu wyników edycji konkursu.

§ 9. Postanowienia końcowe
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania i ogłoszenia przez Organizatora. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzania w Regulaminie zmian, które wchodzą w życie 48 godzin po ogłoszeniu. Załącznik nr 1: Treść klauzul Kwestionariusza
▢ Zapoznałem się z treścią oraz akceptuję postanowienia Regulaminu Konkursu dla Pracodawców DREAM EMPLOYER. Aktualny regulamin jest dostępny na https://dreamemployer.pl/regulamin/.
▢ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w zakresie określonym powyższym formularzem rejestracyjnym, przez Dream Employer Hub Sp. z o.o., ul. Grochowska 200/46, 04-357 Warszawa, KRS 0000970193, NIP 1133057778, działającą jako administrator danych (w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1.), dalej jako „RODO” w celu prowadzenia działań związanych z organizacją Konkursu i Programu Dream Employer (w tym przesyłania informacji odnośnie programu na wskazany powyżej adres e-mail). Jestem świadomy, że przekazanie danych jest dobrowolne, jednakże brak zgody uniemożliwi realizację celu określonego powyżej. Zostałem powiadomiony o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania.
▢ Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku zawartego w przesłanym przeze mnie materiale, zdjęciu oraz filmie przez spółkę pod firmą Dream Employer Hub Sp. z o.o., ul. Grochowska 200/46, 04-357 Warszawa, KRS 0000970193, NIP 1133057778, działającą jako administrator danych (w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1.), dalej jako „RODO”, na potrzeby prowadzenia działań związanych z organizacją Konkursu dla Pracodawców DREAM EMPLOYER. Oświadczam ponadto, że posiadam pełne prawo do dysponowania przesłanymi materiałami w tym zdjęciami, grafikami, a także, że korzystanie ze zdjęcia nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, przysługują mi autorskie prawa osobiste i majątkowe do przesłanego zdjęcia, które nie są ograniczone lub obciążone na rzecz osób trzecich. Oświadczam i potwierdzam, iż przysługujące mi prawa do zdjęcia obejmują w szczególności prawo do ich udostępniania i rozpowszechniania zgodnego z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Jestem świadomy, że przekazanie zdjęcia jest dobrowolne, jednakże brak zgody uniemożliwi realizację celu określonego powyżej. Zostałem powiadomiony o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania.
▢ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w zakresie określonym powyższym formularzem rejestracyjnym, przez spółkę pod firmą Dream Employer Hub Sp. z o.o., ul. Grochowska 200/46, 04-357 Warszawa, KRS 0000970193, NIP 1133057778, działającą jako administrator danych (w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1.), dalej jako „RODO” w celach marketingowych. Moje dane przekazywane są przeze mnie dobrowolnie. Zostałem powiadomiony o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania. ▢ Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz. U. 2002, nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), przez spółkę pod firmą B90 Sp. z o.o. (z siedzibą w Warszawie 00-545, ul. Marszałkowska 58).